Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler

Tittel

Rådsforordning nr. 1053/2013 av 7. oktober 2013 om opprettelse av en evaluerings- og overvåkingsmekanisme for kontroll av gjennomføringen av Schengen-regelverket og om oppheving av eksekutivkomiteens vedtak av 16. september 1998 om opprettelse av en fast komite for evaluering og gjennomføring av Schengen-regelverket

Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis and repealing the Decision of the Executive Committee of 16 September 1998 setting up a Standing Committee on the evaluation and implementation of Schengen

Siste nytt

Omtale av planlagt revisjon publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021

EU opprettet i 2013 en evaluerings- og overvåkingsmekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ikke en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet fastsettes gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN - II (fra Rådets pressemelding 8.6.2012, engelsk utgave)

Regarding the revision of the Schengen evaluation mechanism tabled in September 2011 by the Commission, the Council unanimously agreed at this stage to change the legal basis of the proposal from Article 77(2)(e) to Article 70 TFEU (10319/2/12). The Council also decided to consult the European Parliament on a voluntary basis to ensure that the opinion of the Parliament will, to the fullest extent possible, be taken into consideration by the Council in all its aspects before the adoption by the Council of the final text.

Concerning the substance of the text on the table (5754/6/12), the following main provisions should be mentioned:

– Purpose and scope: As under the current system, the rules do not only apply to verify the correct application of the Schengen acquis by those countries already part of the Schengen area, but also to verify that countries that want to join the Schengen area meet all the conditions to start applying the Schengen acquis.

– Responsibilities: In contrast to the current system which relies on an inter-governmental system of peer review where the Commission participates only as an observer as well as in contrast to the original Commission proposal of a Union-led approach with on-site visits carried out by Commission led teams, the compromise text states that the member states and the Commission shall be jointly responsible for the implementation of the evaluation and monitoring mechanism. Each evaluation team will have two leading experts, one from a member states and one from the Commission.

– Evaluations: The evaluations cover all aspects of the Schengen acquis, including the absence of border controls at internal borders which is currently not covered. The new text also adds that the functioning of the authorities that apply the relevant parts of the Schengen acquis should be taken into account.

– Multiannual and annual programmes: The Commission will be responsible for establishing a multiannual and annual evaluation programmes which will include announced and unannounced on-site visits. The annual evaluation programmes will take into account recommendations made in annual risk analysis written by the European border management agency (Frontex). Announced on-sites visits to a member states will be preceded by a questionnaire.

– Evaluation reports: Evaluation teams will seek a compromise on the final reports which will, as is currently the case, include deficiencies and recommendations for remedial action. The Council will adopt the evaluation reports as submitted by the Commission.

– Follow-up: The member state concerned will be required to submit an action plan to remedy any deficiencies. The Commission will continuously monitor and report on the action plan to the Council until the action plan is fully implemented. This monitoring and reporting may include announced or unannounced revisits.

– Serious deficiencies: If an on-site visit reveals a serious deficiency deemed to constitute a serious threat to public policy or internal security within the area without internal border controls, the Commission, on its own initiative or at the request of a member state, shall inform the Council and the European Parliament as soon as possible.

– Yearly summary report: The Commission will present a yearly summary report to the Council and the European Parliament on the evaluations carried out.

BAKGRUNN - II (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med forslaget til forordning er at fastsætte en retlig ramme for evalueringen af, om Schengenreglerne anvendes korrekt. Evalueringsmekanismen er udformet med henblik på at bevare den gensidige tillid mellem medlemsstaterne, således at de effektivt kan anvende de ledsageforanstaltninger, der giver mulighed for at opretholde et område uden indre grænser. De overordnede målsætninger for den nye mekanisme skal være at sikre en åben, effektiv og konsekvent gennemførelse af Schengenreglerne og samtidig tage højde for ændringerne i den retlige situation efter integrationen af Schengenreglerne i Den Europæiske Union.

I Haagprogrammet – det flerårige program for retlige og indre anliggender - fra 2004 opfordres Kommissionen til "straks efter ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser at fremsætte et forslag om at supplere den nuværende Schengenevalueringsmekanisme med en tilsynsmekanisme, der sikrer, at medlemsstaternes eksperter inddrages fuldt ud, og som bl.a. omfatter uanmeldte inspektioner".

Som reaktion på denne anmodning og for at indarbejde Schengenevalueringsmekanismen i EU-retten og afhjælpe svaghederne ved det nuværende system vedtog Kommissionen i marts
2009 to forslag [1] til en ændret Schengenevalueringsmekanisme. Der var behov for to særskilte retsinstrumenter (en forordning under "første søjle" og en beslutning under "tredje søjle") for at dække hele Schengensamarbejdsområdet inden for en sammenhængende ramme. I oktober
2009 blev disse forslag forkastet af Europa-Parlamentet, som indvendte, at Kommissionen burde have inddraget det i vedtagelsen af forslagene via den fælles beslutningsprocedure. Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse er forslaget til beslutning under den tredje søjle nu forældet. Det blev trukket tilbage i "omnibusmeddelelsen" fra december 2009 [2].

Det Europæiske Råd er i Stockholmprogrammet [3], som det vedtog i december 2009, "af den opfattelse, at evalueringen af Schengenområdet fortsat vil være af stor betydning, og at den derfor bør forbedres ved at styrke Frontex' rolle på dette område".

Det er derfor, at dette nye forslag nu fremsættes. Samtidig trækkes det tidligere forslag
(forordningen under "første søjle") tilbage.

I det nye forslag tages der hensyn til Rådets drøftelser af forslagene fra marts 2009. Det foreslås navnlig at give medlemsstaterne en øget rolle i forbindelse med evalueringsmekanismen for derved at bevare den gensidige tillid og skabe større fleksibilitet ved gennemførelsen af mekanismen. Det foreslås at anvende den fælles beslutningsprocedure som lovgivningsprocedure, da Europa-Parlamentet fuldt ud deltager på området retlige og indre anliggender. For at øge gennemsigtigheden foreslås det, at der regelmæssigt rapporteres til Rådet og Europa-Parlamentet om de evalueringer, der foretages, de konklusioner, der drages på baggrund af evalueringerne, og de opfølgningsforanstaltninger, som de berørte medlemsstater træffer.

1 KOM(2009) 102 og KOM(2009) 105.
2 KOM(2009) 665 endelig.
3 Rådsdokument 17024/09 vedtaget af Det Europæiske Råd den 10.-11.12. 2009.