Tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/254/EF av 20. mars 2009 om endring av vedtak 2008/855/EF angående dyrehelsemessige tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland

Commission Decision 2009/254/EC of 20 March 2009 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater er der fastsat visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller regioner i medlemsstater som angivet i bilaget til samme beslutning.

(2) Tyskland har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til nævnte sygdom hos vildtlevende svin i visse dele af delstaterne Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.

(3) Det fremgår af disse oplysninger, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse dele af de pågældende delstater. De områder, hvor situationen er forbedret, bør derfor udgå af listen i bilaget til beslutning 2008/855/EF, ligesom de i samme beslutning fastsatte foranstaltninger ikke længere bør finde anvendelse i disse områder.

(4) Der er indberettet nye tilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i en del af Tyskland på begge sider af grænsen mellem Nordrhein-Westfalen og Rheinland- Pfalz, som førhen har været sygdomsfri. De pågældende områder bør derfor tilføjes listen i bilaget til beslutning 2008/855/EF, ligesom de i samme beslutning fastsatte foranstaltninger bør omfatte disse områder.

(5) Af hensyn til EF-lovgivningens gennemsigtighed bør hele den del af listen i bilaget til beslutning 2008/855/EF, der vedrører Tyskland, erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

(6) Beslutning 2008/855/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2009
Anvendelsesdato i EU
10.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2009
Anvendes fra i Norge
25.03.2009