Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1036 av 29. juni 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 med hensyn til forlengelse av referanseperioden

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1036 of 29 June 2022 amending Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council, as regards the extension of the reference period

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2022)

Sammendrag av innhold
For å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for jernbaneforetak under covid-19-pandemien, ble forordning (EU) 2020/1429 fastsatt. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan la infrastrukturforvaltere utsette, redusere eller ettergi avgifter for bruk av infrastrukturen. Opprinnelig gjaldt dette ut 2020, men forordning (EU) 2021/1061 og forordning (EU) 2022/312 forlenget denne perioden til 30. juni 2022. Forordningen som er omtalt her forlenger denne referanseperioden ytterligere til 31. desember 2022. Se omtale av forordning (EU) 2020/1429, (EU) 2021/1061 og (EU) 2022/312 i egne EØS-notater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2020/1429 med endringer er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Det vil være nødvendig å gjennomføre forordning (EU) 2022/1036 ved forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge har vi hittill ikke funnet det nødvendig å åpne for at Bane NOR reduserer eller ettergir infrastrukturavgiftene som innkreves fra jernbaneforetak. Det er heller ikke ventet at det vil anses nødvendig i den utvidede referanseperioden. Forordningen vil derfor ikke få noen praktisk eller økonomisk betydning for aktører i Norge.

Vurdering
Forordningen forventes å ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for norske jernbaneaktører.

Den er EØS-relevant og akseptabel for Norge

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 29. juni 2022.

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2022
Anvendelsesdato i EU
01.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.11.2022
Anvendes fra i Norge
07.11.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro