Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 30.6.2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2180 av 18. desember 2020 om forlengelse av referanseperioden for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2180 of 18 December 2020 extending the reference period of Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 24.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en forlengelse av forordning 2020/1429 som etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU, og som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC, og avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftsreglene i det sistnevnte direktivet.

Bakgrunnen for forlengelsesforordningen er at Covid-19-pandemien fortsatt er kritisk og at etterspørselen i transportnæringen er redusert. De angitte avgiftsunntakene skal derfor avhjelpe de likviditetsproblemer og økonomiske utfordringer togoperatører har hatt.

Forordningen gjelder for perioden (referanseperioden) 1. mars 2020 og frem til 31. juni 2021, jf. forordningens art. 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU. Direktiv 2012/34/EU er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og innlemmelse av forordningen må følgelig vente til direktivet er inntatt i EØS-avtalen. Direktiv 2012/34/EU behandles i samme EØS-komitébeslutninger som fjerde jernbanepakke.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innkreving av infrastrukturavgifter ble utsatt i 2020 som følge av pandemien. Dersom infrastrukturavgifter blir frafalt, eller Bane NOR sin innkreving blir utsatt i en lengre periode, må staten kompensere infrastrukturforvalteren Bane NOR for bortfall av inntekter slik at selskapet skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er en forlengelse av forordning 2020/1429.

For forordning 2020/1429 mente Statens jernbanetilsyn at generelle avgiftsnedsettelser har flere fordeler ettersom de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne forutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter tilsynets syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.
Tilsynet som markedsovervåkingsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til direktiv 2012/34/EU er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble publisert i Den europeiske unions tidene den 18. desember 2020.

Rettsakten har vært til skriftlig behandling hos Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2180
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro