Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1061 av 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om fastsettelse av tiltak for et bærekraftig jernbanemarked på bakgrunn av covid-19-utbruddet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1061 of 28 June 2021 extending the reference period of Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen forlenger referanseperioden i forordning (EU) 2020/1429, som etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU og som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet.

Direktiv 2012/34/EU ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, men det ble i EØS-komiteens beslutning tatt art. 103-forbehold fra et EFTA-land. EØS-komitebeslutningen trer i kraft når relevante EFTA-land har meddelt at forfatningsrettslige krav er oppfylt. Direktiv 2012/34/EU er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC, og avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftene i det sistnevnte direktivet.

Forordning (EU) 2020/1429 var frem til den 30. juni 2021 forlenget gjennom forordning (EU) 2020/2180. Den nye forlengelsesforordningen, (EU) 2021/1061, forlenger forordning (EU) 2020/1429 til desember 2021. Den nye referanseperioden for forordning (EU) 2020/1429 er følgelig fra 1. mars 2020 og til 31. desember 2021, jf. forordningens artikkel 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU. Direktiv 2012/34/EU behandles i samme EØS-komitébeslutninger som fjerde jernbanepakke, og EØS-komitebeslutningen trer i kraft når relevante EFTA-land har meddelt at forfatningsrettslige krav er oppfylt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innkreving av infrastrukturavgifter ble utsatt i 2020 som følge av pandemien. Dersom infrastrukturavgifter blir frafalt, eller Bane NOR sin innkreving blir utsatt i en lengre periode, må staten kompensere infrastrukturforvalteren Bane NOR for bortfall av inntekter slik at selskapet skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen forlenger referanseperioden i forordning (EU) 2020/1429 til 31. desember 2021.

For forordning (EU) 2020/1429 mente Statens jernbanetilsyn at generelle avgiftsnedsettelser har flere fordeler ettersom de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne fortutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter tilsynets syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Tilsynet som markedsovervåkningsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til EØS-komitebeslutningen som behandler direktiv 2012/34/EU trer i kraft.

Ettersom direktiv 2012/34/EU likevel er gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, kan forordningens unntak fra avgiftsreglene gis virkning i norsk rett gjennom jernbaneforskriften. Per september 2021 er det imidlertid vurdert at det ikke er behov for å fastsette unntak fra avgiftsreglene.

Status
Rettsakten ble publisert i Den europeiske unions tidene den 29. juni 2021.

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.07.2022
Anvendes fra i Norge
19.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro