Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/464 av 29. mars 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater når det gjelder opplysningene om Estland og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/464 of 29 March 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia and Poland

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2016)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra I til IV etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Endringene består i at hele område i sone III endres til sone II i Polen, grunnet ingen utbrudd i dette området siden februar 2015 og høy grad av biosikkerhet i området. Samtidig endres visse områder av sone I til sone II i Estland grunnet et tilfelle hos villsvin i februar 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/464 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/464 medfører derfor ingen endring av norsk rett. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.03.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet