Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1512 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1512 of 10 October 2018 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag nu afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1282 som følge af nylige tilfælde af afrikansk svinepest i Litauen og Polen.

(2) Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt populationer af vildtlevende svin samt de risici, der hænger sammen med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 8. november 2017.

(3) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1282 har den epidemiologiske situation i Unionen udviklet sig for så vidt angår afrikansk svinepest, og der har været yderligere tilfælde af denne sygdom, der skal være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(4) Der blev i oktober 2018 konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i Borsod-Abaúj-Zemplén amt i Ungarn. Dette tilfælde af afrikansk svinepest i populationen af vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. De områder i Ungarn, der er berørt af det nylige tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i nævnte bilags del I og II.

(5) Der blev i oktober 2018 konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Mrągowski amt i Polen. Dette tilfælde af afrikansk svinepest i populationen af vildtlevende svin udgør ligeledes en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. De områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i nævnte bilags del I og II.

(6) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Ungarns og Polens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2018
Anvendelsesdato i EU
11.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet