Tiltak mot afrikansk svinepest i Saridina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/852/EU av 15. desember 2011 som endrer kommisjonsvedtak 2005/363/EF om dyrehelsetiltak mot afrikansk svinepest i Saridina, Italia

Commission Implementing Decision of 15 December 2011 amending Decision 2005/363/EC concerning animal health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2005/363/EF som gjelder beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest på Sardinia i Italia fastsetter at det er forbudt å utføre levende svin, sæd, egg og embryo av svin samt kjøtt og kjøttprodukter av svin fra Sardinia. Det følger visse unntak fra dette forbudet ut fra hvilke områder på Sardinia produktene knyttes til. Områdene er fastsatt i vedlegg I i vedtaket. Italia har informert EU-kommisjonen om at det har skjedd en kraftig økning i omfang og utbredelse av afrikansk svinepest på Sardinia, og på denne bakgrunn er hele Sardinia tatt inn i vedlegg I. Dette innebærer at det ikke lenger kan gjøres unntak fra forbudet mot utførsel av disse produktene fra Sardinia. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/852/EU.

Merknader
Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk. Innskrenkninger i importadgangen fra de berørte områdene i Italia til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett i forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin i paragraf 4. Bestemmelsen setter som vilkår for innførsel at dyr ikke skal komme fra driftsenhet eller område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin. Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA. Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten medfører ingen endringer i norsk regelverk.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2011
Anvendelsesdato i EU
06.01.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet