Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/187 av 6. februar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies i regionen Emilia-Romagna i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2018/187 of 6 February 2018 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the approval of the control programme for the eradication of Aujeszky’s disease for the region of Emilia-Romagna in Italy

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF som listefører land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

I vedlegg II blir regionen Emilia-Romagna lagt til på listen over regioner i Italia med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring av vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF, som angår listeføring av land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease, medfører ikke behov for endring av norsk regelverk. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Disse hjemmesidene vil oppdateres når rettsakten innlemmes i EØS-avtalen. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/impo...

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2018
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro