Tiltak mot dvergbendelmark hos kjæledyr: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2017 av 9. desember 2020 om endring av del 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 med hensyn til opplysningene om Storbritannia vedrørende Nord-Irland

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2017 of 9 December 2020 amending Part 2 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/878 as regards the entry for United Kingdom in respect of Northern Ireland

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten,forordning (EU) 2020/2017, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av forordning (EU) 2018/878 begrenser listeføringen av Storbritannia i listen over medlemsstater som kan kreve behandling mot dvergbendelmark til kun Nord-Irland. Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord-Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen, og rettsakter hjemlet i disse, skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord-Irland. Forordning (EU) nr. 576/2013 er en av de rettsaktene som skal gjelde for Nord-Irland, og forordning (EU) 2018/878 er hjemlet i den.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kjæledyreiere og Mattilsynet. Fjerningen av Storbritannia vil innebære at de som tar med kjæledyr til Norge fra Storbritannia (unntatt Nord-Irland) må sikre at dyret er behandlet mot dvergbendelmark før det ankommer Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021