Tiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/439/EU av 19. august 2013 om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa av subtype H7N7 i Italia

Commission Implementing Decision 2013/439/EU of 19 August 2013 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H7N7 in Italy

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5) Italien har underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H7N7 på en bedrift i landet, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og straks truffet de foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner, som bør afgrænses i del A og B i bilaget til denne afgørelse.

(6) Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Italien og finder det godtgjort, at grænserne for de zoner, landets kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra den bedrift, hvor det bekræftede udbrud er konstateret.

(7) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at afgrænse de oprettede zoner i Italien på EU- plan og fastsætte, at der ikke må sendes levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra de pågældende zoner til andre medlemsstater eller til tredjelande.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.08.2013
Anvendelsesdato i EU
10.09.2013
Opphører å gjelde
23.09.2013
Erstattes av

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet