Tiltak mot klassisik svinepest i Latvia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/19 av 18. februar 2013 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia

Commission Implementing Decision 2013/91/EU of 18 February 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Latvia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2013/91/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Latvia informerte i november 2012 kommisjonen om at det var påvist klassisk svinepest på villsvin og i hobbybesetninger i landets områder mot Russland og Hviterussland. Latvia har derfor innført tiltak for utryddelse av sykdommen i samsvar med direktiv 2001/89/EF som fastsetter slike tiltak. De berørte områder er avgrenset og konkret angitt i vedlegg til 2013/91/EU. Områdene er videre underlagt restriksjoner og tiltak i samsvar med bekjempelsesplan godkjent av kommisjonen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt til Norge fra de berørte områder forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. februar 2013 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2013
Anvendelsesdato i EU
08.03.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.02.2013
Anvendes fra i Norge
27.02.2013