Tiltak mot klassisk svinepest: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/838/EU av 13. desember 2011 som endrer vedtak 2008/855/EF om dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision 2011/838/EU of 13 December 2011 amending Decision 2008/855/EC as regards the period of application of animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsaktens eneste bestemmelse er endring av utløpsdato på vedtak 2008/855/EF om tiltak mot klassisk svinepest i EU. Datoen endres fra 31.12.2011 til 31.12.2013. Forlengelsen av vedtaket skyldes sykdomssituasjonen, primært for villsvin, i Bulgaria, Tyskland, Ungarn og Romania.

Merknader

Vedtak 2008/855/EU er tidligere implementert i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Denne forskriften har ingen utløpsdato og det er følgelig ikke behov for noen regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.
Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Status
Rettsaktens eneste bestemmelse er endring av utløpsdato på vedtak 2008/855/EF om tiltak mot klassisk svinepest i EU. Datoen endres fra 31.12.2011 til 31.12.2013. Forlengelsen av vedtaket skyldes sykdomssituasjonen, primært for villsvin, i Bulgaria, Tyskland, Ungarn og Romania.

Merknader
Vedtak 2008/855/EU er tidligere implementert i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Denne forskriften har ingen utløpsdato og det er følgelig ikke behov for noen regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.04.2012
Anvendes fra i Norge
20.04.2012