Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1525 av 16. oktober 2020 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1525 of 16 October 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning 2013/764 som omhandler beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest. Rettsakten fjerner Latvia fra vedlegget da myndighetene i landet har dokumentert fristatus for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS. Latvia fjernes fra forskriftens vedlegg I.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.10.2020
Anvendelsesdato i EU
09.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1525
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro