Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/225/EF av 14. mars 2008 som endrer vedtak 2006/805/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland

Commission Decision 2008/225/EC of 14 March 2008 amending Decision 2006/805/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2006/805/EF om dyrehelsemessige kontrolltiltak i forbindelse med klassisk svinepest (KSP) i visse medlemsstater.

Kommisjonen er nå undrerrettet om at sykdomssituasjonen i visse deler av Nordrhein-Westfalen i Tyskland er vesentlig forbedret og at de tiltak som er satt i verk for å kontrollere sykdommen der, nå kan avsluttes. Følgelig strykes disse områdene fra listen i vedlegget som lister opp de områder hvor særlige tiltak setttes inn for å bekjempe KSP.

Merknader
Vedtaket medfører at det må gjøres endringer i forskrift 28. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området. Endringene omfatter kun vedlegget som viser hvilke områder beskyttelsestiltakene gjelder for.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.03.2008
Anvendelsesdato i EU
04.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2008
Anvendes fra i Norge
19.03.2008