Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 17. januar 2019 om endring av vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2019/81 of 17 January 2019 amending Annex I to Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) nr. 2016/2008 gir bestemmelser om bekjempelse av "lumpy skin disease" (LSD) i medlemsland eller områder derav listeført i vedlegg I av beslutningen. Tiltakene omfatter minimumskrav for vaksinasjonsprogram mot LSD som skal utarbeides av medlemslandet og godkjennes av Kommisjonen. Del II av vedlegg I til beslutningen listefører "infiserte soner" som innebærer områder der utbrudd av LSD er bekreftet, beskyttelsessoner rundt utbrudd, overvåkningssoner rundt utbrudd og områder der vaksinasjon mot LSD kan gjennomføres. I del I av vedlegg I til beslutningen listeføres "områder med fristatus med vaksinasjon" som innebærer områder utenfor de "infiserte sonene" hvor det vaksineres mot LSD.

LSD har aldri vært påvist i Kroatia. I forbindelse med utbrudd av LSD i Hellas, ble det i 2016 og 2017 iverksatt massevaksinasjon av storfe mot LSD i Kroatia grunnet epidemiologisk situasjon i nabolandet. Vaksinasjonsprogrammet i Kroatia ble godkjent av Kommisjonen gjennom beslutning (EU) nr. 2016/2009. Landet ble derfor oppført på lista i del I av vedlegg I til beslutning (EU) nr. 2016/2008 over "områder med fristatus med vaksinasjon". EU's vitenskapskomite (EFSA) har i 3 ulike rapporter konkludert med at massevaksinasjon mot LSD er et effektivt tiltak for å kontrollere og utrydde sykdommen. Overvåkningsresultater viser at utbruddsituasjonen er sterkt forbedret i 2018 da det ikke har vært noen nye utbrudd av sykdommen i noen av EU's medlemsland dette året. På bakgrunn av denne gunstige situasjonen har Kroatia siden starten av 2018 sluttet å vaksinere mot LSD. Landet har isteden gjennomført et overvåkningsprogram godkjent av Kommisjonen. I henhold til standarder gitt av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) kan et land oppnå fristatus for LSD etter 8 måneder med overvåkning uten tilfeller av sykdommen.

Kroatia oppfyller alle vilkårene i den nevnte OIE-standarden og kan på denne bakgrunnen fjernes lista over "områder med fristatus med vaksinasjon" i del I av vedlegg I til beslutning (EU) nr. 2018/2006.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett da grunnrettsakten, beslutning (EU) nr. 2018/2006, ikke er gjennomført i norsk rett. Årsaken til dette er at den kun retter seg mot land berørt av utbrudd av LSD.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant retsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.01.2019
Anvendelsesdato i EU
10.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0081
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro