Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge dens gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1992 of 27 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States by prolonging its period of application

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/2008 fastsetter dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe Lumpy skin disease (LSD) i visse EU-land, p.t. Hellas og Bulgaria. Forordningen gjelder i utgangspunktet til 31. desember 2019. Med denne rettsakten forlenges forordningen til 20. april 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Per i dag er det kun Bulgaria og Hellas som er direkte berørt av forordning (EU) 2016/2008. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
LSD ble påvist i Hellas for første gang i 2015. I 2016 var det utbrudd av sykdommen i Bulgaria. Det var også flere utbrudd i Hellas og i flere omkringliggende tredjeland. Alle de berørte landene startet raskt med å gjennomføre massevaksinasjon av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap. I 2016 og 2017 gjennomførte Kroatia massekvaksinasjon som forebyggende tiltak mot sykdommen, selv om LSD aldri er påvist i Kroatia. I 2018 og 2019 har LSD-situasjonen stadig blitt bedre. Det har ikke vært nye utbrudd verken i EU-landene eller de omkringliggende tredjelandene, med unntak av Tyrkia. Det er gjennomført årlig massevaksinasjon i alle de berørte landene. Med bakgrunn i den forbedrede situasjonen erstattet Kroatia forebyggende vaksinasjon mot LSD med systematisk overvåkning i 2018. Overvåkningen bekreftet fravær av LSD. Kroatia ble dermed fjernet fra EUs lister over medlemsland som har "frisoner med vaksinasjon" og godkjent vaksinasjonsprogram mot LSD.

Verdens dyrehelseorganisjon (OIE) anbefaler at det går minst 8 måneder fra en stopper å vaksinere mot LSD i forbyggende hensikt til fristatus kan gjenoppnås. OIE anbefaler også at det går minst 14 måneder fra en stopper å vaksinere mot LSD som respons på sykdomsutbrudd til fristatus kan gjenoppnås. Kommisjonens vurdering er derfor at tiltakene i forordning (EU) 2016/2008 bør opprettholdes i 8 eller 14 måneder avhengig av status i sonene før de kan gjenoppnå LSD-fristatus. Sonene som er opprettet i Hellas og Bulgaria vil ikke rekke å gjenoppnå fristatus etter OIEs anbefalinger før forordning (EU) 2016/2008 utløper den 31. desember 2019. Forordningen bør derfor forlenges. Forlengelsen bør sees i sammenheng med at ny dyrehelselovgivning, inkludert regler om forbygging og bekjempelse av LSD, trer i kraft i EU fra 21. april 2021.

Mattilsynet støtter seg på Kommisjonens vurderinger og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2019
Anvendelsesdato i EU
29.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1992
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro