Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/744 av 16. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak mot lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/744 of 16 May 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning (EU) 2016/2008. Beslutningen fastsetter tiltak for å bekjempe lumpy skin disease (LSD) i visse EU-medlemsstater. De berørte medlemsstatene er i dag Bulgaria, Hellas og Kroatia.

En hovedregel etter beslutning (EU) 2016/2008 er at det er forbudt å flytte storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra områder på listen i del 1 i vedlegg I, dvs. områder som har status som fri for LSD m/vaksinasjon. Beslutningen åpner likevel for at vedkommende myndighet kan gjøre unntak for forflytning mellom/innenfor områder på listen som ligger i samme medlemsstat på visse vilkår. Vilkårene omfatter (med få unntak) at dyrene skal være vaksinert eller ha maternell immunitet mot LSD og komme fra driftsenheter hvor alle andre mottakelige dyr er vaksinert eller har maternell immunitet mot LSD. Denne nye rettsakten tilføyer en ny unntaksbestemmelse. Unntaksbestemmelsen åpner for at vedkommende myndighet, uavhengig av dyrenes vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon på driftsenheten dyrene kommer fra, kan tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap mellom områder på listen som ligger i samme medlemsstat dersom:

• vedkommende myndighet har iverksatt et årlig vaksinasjonsprogram mot LSD i alle områder innenfor medlemsstaten som har status som fri for LSD m/vaksinasjon, som er fullført minst 28 dager før avsendelsesdatoen, oppfyller kravene i vedlegg II til beslutning (EU) 2016/2008 og er godkjent av Kommisjonen, samt har informert Kommisjonen og de andre medlemsstatene om oppstarts- og avslutningsdato for vaksinasjonsprogrammet, og

• det er opprettet en kanaliseringsprosedyre etter kravene i beslutning (EU) 2016/2008 artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter på opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstedene dersom flyttingen av dyrene skjer gjennom et område på listen i del 2 til vedlegg I, dvs. LSD-infiserte områder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Per i dag er det kun Bulgaria, Hellas og Kroatia som er direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til beslutning (EU) 2016/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
LSD ble påvist i Europa første gang i 2015. Året etter dukket sykdommen opp igjen i til sammen 7 land i Sørøsteuropa . I 2017 hadde sykdommen mindre omfang. Alle de berørte landene startet raskt med å gjennomføre massevaksinasjon av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap og har holdt på med dette i minst 2016 og 2017. Vaksinasjon er også iverksatt som et forebyggende tiltak i Kroatia, selv om LSD aldri er påvist der.

Siden LSD først ble påvist har EFSAs vurderinger vært at massevaksinasjonskampanjene har fått LSD under kontroll ved å hindre nye utbrudd. Det er også konkludert med at massevaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å kontrollere LSD, særlig hvis de vaksinerte dyrene rekker å utvikle beskyttelse før de utsettes for smitte.

Effektiviteten av vaksinasjonskampanjene tilsier at det er liten risiko for spredning av LSD i forbindelse med forflytning av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap innenfor områder som er fri for sjukdommen m/vaksinasjon dersom kampanjene er gjennomført i tråd med beslutning (EU) 2016/2008.

Kroatia, Bulgaria og Hellas har hele eller deler av territoriene sine listet i beslutning (EU) 2016/2008 som fri for LSD m/vaksinasjon. Kroatia og Bulgaria har fullført vaksinasjonskampanjene sine for 2017 i tråd med beslutning (EU) 2016/2008. Kroatia tenker å slutte med LSD-vaksinasjonen i 2018 fordi den epidemiologiske situasjonen i Sørøsteuropa nå ser gunstig ut.

I dag er forflytning av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap innenfor områdene som har fristatus m/vaksinasjon (med få unntak) betinget av at dyrene kommer fra driftsenheter hvor alle de andre dyrene er beskyttet av vaksine eller maternell immunitet. Fordi vaksineringen i disse områdene nå etter hvert vil opphøre, er det behov for å endre betingelsene slik at kalver kan flyttes etter at den maternelle immuniteten deres utløper. Med denne rettsakten gjøres de nødvendige endringene.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
17.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro