Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus fra Russland

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/78/EU av 3. februar 2011 om visse forholdsregler mot overføring av afrikansk svinepestvirus fra Russland til Unionen

Commission Decision 2011/78/EU of 3 February 2011 on certain measures to prevent the transmission of the African swine fever virus from Russia to the Union

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert )

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2011/78/EU innfører blant annet et krav til at kjøretøy, som brukes eller har vært brukt til transport av svin, skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert ved ankomst til EU fra Russland.

Bakgrunnen for vedtaket er at det i januar 2011 ble påvist afrikansk svinepest i Russland, i regionen St. Petersburg. Vedtaket er innført for å forhindre spredning av den svært smittsomme sykdommen fra Russland til EU via kjøretøy som har transportert smittede svin.

Vedtaket stiller også krav til at sjåfør av kjøretøy som ankommer EU fra Russland skal fremvise en erklæring som viser at kjøretøyet er tilstrekkelig rengjort og desinfisert etter siste avlossing av svin. Erklæringen skal gis i form av utfylling av skjemaet i vedlegg I evt. et tilsvarende skjema med de samme opplysningene. Orginalerklæringen skal oppbevares av myndighetene og kopien av sjåføren.

Kjøretøy som kommer til EU fra Russland skal kontrolleres av myndighetene i det landet kjøretøyet ankommer, for å fastslå om kravet til rengjøring og desinfeksjon er oppfylt. Hvis kjøretøyet oppfyller kravet utsteder myndighetene et sertifikat i samsvar med skjemaet som fremgår av vedlegg II. Orginalsertifikatet skal oppbevares av sjåfør og kopien av myndighetene. Dersom kravet til rengjøring og desinfeksjon ikke er oppfylt, skal kjøretøyet nektes adgang til landet eller henvises til ordentlig rengjøring og desinfeksjon ved et sted utpekt av myndighetene så nærme EUs grense som mulig.

Merknader
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Rettsakten er gjennomført i forskrift 7. februar 2011 nr. 133 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd, da Mattilsynet har tolket det slik at vedtak 2011/78/EU omfattes av EØS-avtalens forenklede prosedyre jf. vedlegg I kapittel I punkt 8 om import fra tredjestat. Mattilsynet har vurdert det slik at selv om vedtaket ikke gjelder import av varer eller dyr fra tredjestat, er det nært knyttet til dette ved at det regulerer kjøretøy som ankommer Norge fra Russland som har transportert svin. Mattilsynet anser at det samme hensynet til å hindre spredning av sykdom i EØS-området gjør seg gjeldende i dette tilfellet, som for tilfeller av import av varer eller dyr fra tredjestat.

Det gjøres oppmerksom på at EFTA-sekretariatet mener rettsakten følger ordinær prosedyre og de har sendt ut bestilling på EØS-notat etter ordinær prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten vil kunne få små administrative konsekvenser for sjåfører av kjøretøy som ankommer Norge fra Russland, ved at de må sørge for å lage en erlæring som viser at kjøretøyet er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. Rettakten medfører noen økonomiske utgifter for sjåfører i form av utlegg for rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy.

For Mattilsynet vil vedtaket kunne medføre noen økte administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med kontroll av kjøretøyer som ankommer Norge fra Russland. Det antas imidlertid at det i praksis vil være svært få kjøretøyer som vil komme til Norge over Storskog fra Russland, som brukes eller har vært brukt til transport av svin.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på FORM1.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomført i norsk forskrift uten forutgående høring jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2011
Anvendelsesdato i EU
24.02.2011
Opphører å gjelde
27.08.2013
Erstattes av

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2011
Anvendes fra i Norge
02.07.2011