Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 2019 om referanseverdi for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler, og om oppheving av vedtak 2005/34/EF

Commission Regulation (EU) 2019/1871 of 7 November 2019 on reference points for action for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin and repealing Decision 2005/34/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EC) 470/2009 gir bestemmelser for grenseverdier for farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler, men i den offentlige kontrollen av varer fra både tredjestater og det indre markedet finner man noen ganger små rester av stoffer som ikke har grenseverdier. På kommisjonens forespørsel har EFSAs kontaminantpanel laget veiledning om hvordan man kan sikre seg at de målinger som blir gjort i offisielle laboratorier er gode nok til å sikre folkehelsen. I enkelte tilfeller der det er en spesiell risiko knyttet til substansen er det EFSA selv som skal gjøre risikovurderingen for å sikre at nivået er lavt nok til å beskytte folkehelsen.

Kommisjonsbeslutning 2002/657/EC gir bestemmelser om minimumskrav til ytelse for analysemetoder for endel forbudte stoffer. Disse kan brukes som referanseverdi for tiltak ("Reference point of action") for animalske næringsmidler enten de er importert eller på det indre markedet. Verdier på eller over denne grensen anses som overskridelser, mens animalske næringsmidler med verdier under kan gå inn i matkjeden. Men dette skal ikke brukes som en grenseverdi for ulovlige stoffer og man skal hele tiden arbeide for å forbedre analysemetodene så mye som mulig. Disse verdiene er utelukkende basert på hva som er analytisk mulig uten å ta hensyn til den toksiske effekten av stoffet.

For stoffene kloramfenikol, malakittgrønt og nitrofuranmetabolitter er det også tatt hensyn til det toksiske potensialet og man har laget egne grenser for disse basert på risikovurderinger fra EFSAs kontaminantpanel. Disse stoffene har en så høy risikoprofil at også her bør man arbeide for å forbedre analysemetodene slik at man kan håndheve lavest mulige grenser. Disse stoffene er nå regulert i 2005/34/EC, men siden dette nye regelverket tar over og oppdaterer reglene for disse stoffene så oppheves 2005/34/EC.

Funn av forbudte stoffer selv under de etablerte referanseverdiene for tiltak kan være tegn på ulovlig bruk og i disse tilfellene krever (EC) 470/2009 oppfølging. Slike funn skal varsles gjennom "Rapid Alert"-systemet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (FOR-2012-05-30-512)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil gjøre det enklere for kontrollmyndighetene å bedømme funn av forbudte stoffer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten har hatt en lang prosess i Kommisjonen og i arbeidsgruppene i Brüssel, og den har vært diskutert mye også internt i Mattilsynet. Regelverket vil gjøre det enklere for oss som kontrollmyndighet til å avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes ved funn av lave nivåer ulovlige stoffer, men man må være på vakt og fortsatt undersøke alle funn av forbudte stoffer slik at man ikke "snik-innfører" grenseverdier for forbudte stoffer.

Mattilsynet ser på rettsakten som akseptabel med presiseringene om at dette ikke er innføring av grenseverdier for forbudte stoffer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2021
Anvendes fra i Norge
29.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1871
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro