Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot smittsom blæreutslett hos svin i Italia

Commission Decision 2005/779/EC of 8 November 2005 concerning animal health protection measures against swine vesicular disease in Italy

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.11.2005

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2007)

I noen regioner i Italia er det utbrudd av smittsom blæreutslett hos svin (SVD).

Rettsaktens del 1, kapittel II fastsetter dyrehelsemessige bestemmelser som skal gjelde for 1) regioner i Italia som er ansett som fri for SVD og for 2) regioner i Italia som ikke er ansett som fri for SVD. Det listes videre opp betingelser for hva som kreves for at svinebesetninger i de to regionkategoriene skal kunne benevnes som fri for SVD og på hvilke grunnlag denne status kan opprettholdes. Det gis også bestemmelser for når en eventuell fristatus skal trekkes tilbake.

Kapittel III omhandler overvåking av de respektive regionene; det gis bestemmelser om prøvetaking i regioner som er ansett som fri for SVD og prøvetaking i regioner som har sykdommen.

I kapittel IV gis det bestemmelser som regulerer adgangen til å sende dyr til slakteri og øvrig transport av svin innenlands.

I rettsaktens del 2 slås det fast, at det er forbudt å sende griser fra regioner som ikke er ansett som frie for SVD til andre medlemsstater og at, dersom svin sendes fra Italia til andre medlemsstater så skal de komme fra bedrifter som er ansett som SVD-frie som ligger i SVD-fri region. I slike tilfeller skal det medfølgende helsesertifikatet være utstyrt med følgende tilleggstekst:

Dyr i overensstemmelse med Kommisjonens beslutning 2005/779/EF om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutselett i Italia.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2005
Anvendelsesdato i EU
09.11.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet