Tiltak mot spredning av herpesvirus til akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/187/EU av 24. mars 2011 som endrer beslutning 2010/221/EU hva gjelder godkjenning av nasjonale tiltak for forebygging av spredning av ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) til visse områder av Irland og Storbritannia

Commission Decision 2011/187/EU of 24 March 2011 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 ìíar (OsHV-1 ìíar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2010/221/EU ved at det åpnes for at nasjonale tiltak overfor Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar) kan godkjennes i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF på tilsvarende måte som for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris.

Områder i Irland og UK har fått godkjent program for OsHV-1 µvar. Disse områdene føres opp på liste i vedlegg III til vedtak 2010/221/EU.

Merknader
Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøsters kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak for OsHV-1 µvar.

Rettsakten berører ikke norske interesser direkte, men er av mer prinsipiell interesse siden det er første gangen som EU regulerer en "emerging disease" etter at direktiv 2006/88/EF ble fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.03.2011
Anvendelsesdato i EU
01.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 122-125
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro