Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/319 av 6. februar 2019 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg XV til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysninger om overførbar spongiform encefalopati i hygienesertifikater for import til Unionen

Commission Regulation (EU) 2019/319 of 6 February 2019 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annex XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards health certification at import into the Union concerning transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2020)

Sammendrag av innhold

Endring i 999/2001 TSE-forordningen:

Om levende storfe: I dag er det er et krav om at levende storfe som skal importeres til EU ikke skal ha vært eksponert for BSE-tilfeller eller deres cohort. Siden hovedveien for smitte med BSE er via fôr, endres ordlyden nå for å tydeliggjøre at storfe som skal importeres ikke skal være BSE-tilfeller eller deres cohort.

Om biprodukter: Det foreslås å innføre ekstra krav for import av bearbeidet animalsk protein (PAP) og kjæledyrfôr (inkludert tyggebein), slik at kravet blir harmonisert med OIE-anbefalingene. På helsesertifikatet skal det attesteres at biproduktene kommer fra et land eller region som er klassifisert til å ha neglisjerbar BSE-risiko. Dersom det har vært et BSE-tilfelle i avsenderlandet, og dette er et nasjonalt tilfelle, så må biproduktene komme fra dyr som er født etter at landet innførte fôringsforbudet. Import av prosessert kjæledyrfôr som er pakket og merket iht EU-krav er unntatt det nye kravet siden dette i dag er tillatt innen EU og man ønsker ikke å diskriminere.

Endring i 142/2011 om biprodukter:

Helsesertifikatene for import av og transitt gjennom EU av biprodukter i biproduktregelverket må endres for å speile endringene som nå gjøres i TSE-regelverket. Det oppdateres også for å få inn tidligere endringer gjort i TSE-forordningen, jf. Forordningene (EU) 630/2013 og (EU) 2016/1396.

Det presiseres i helsesertifikatene at når noe er definert som biprodukter kan de aldri reverseres for å bli godkjent til menneskemat igjen. Enkelte animalske biprodukter har samme CN kode som mat og dette kan gjøre det krevende for tollmyndighetene å vurdere hvilken type produkt en står overfor. For å unngå forveksling skal det nå fremgå tydelig av sertifikatene at selv om produktene på et tidligere tidspunkt har vært å betrakte som mat er de nå klassifisert som animalske biprodukter og skal ikke inn i matkjeden igjen.

Alle de endrete sertifikatene, unntatt Kap 20, lister tollkodene til de varetyper sertifikatet er ment for. Disse tollkodene er listet i fotnotene.

Kap 20 inneholder en modell for deklarasjon av import og transitt av intermediære produkter til produksjon av medisinske produkter, in-vitro diagnostika osv.Dette sertifikatet har tidligere listet flere aktuelle HS-koder, men disse er nå fjernet fordi COM mener det ikke er mulig å sette opp en uttømmende liste over alle kombinasjoner av biprodukter som vil kunne inngå i et intermediært produkt. Det henvises kun til tollkodene i listen over grensekontrollpliktige produkter i vedtak 2007/275 som er tatt inn i norsk forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av.

Forordningen legger opp til en overgangsperiode inntil 30 september 2019. Sertifikater utstedt før 31. juli 2019 kan inntil denne datoen godtas selv om de ikke er i samsvar med de nye malene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført og forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) hvor forordning (EU) nr. 142/2011 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er i dag en tilpasning til forordning 142/2011:" In the model health certificates in Annex XV, the words “or destined for Norway” shall be added after the words “destined to a Member State listed in the Annex to Commission Regulation (EC) No 546/2006”. Denne var nødvendig så lenge det var henvisning til 564/2006 i sertifikatene. Nå er teksten med henvisningen til 564/2006 fjernet, og teksten som erstatter dette er ikke formulert på samme måte, slik at det er ikke nødvendig med tilpasningstekst lenger. Tilpasningsteksten burde antagelig fjernes.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2019
Anvendelsesdato i EU
20.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2020
Anvendes fra i Norge
10.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0319
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro