Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 av 28. oktober 2016 om visse beskyttelsestiltak overfor chronic wasting disease

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1918 of 28 October 2016 concerning certain safeguard measures in relation to chronic wasting disease

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.11.2016. Norsk forskrift kunngjort 04.11.2016.

Foto: Pixabay

Skrantesyke, en smittsom dødelige nevrologisk sykdom hos hjortedyr, ble påvist hos rein og elg i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. I sommer innførte Norge midlertidig forbud mot eksport av hjortedyr for å hindre spredning. For ikke å være avhengig av norsk lovgivning, har EU nå vedtatt et importforbud til utgangen av 2017. I september drøftet landbruksminister Jon Georg Dale kampen mot skrantesyke med EUs matkommissær Vytenis Andriukaitis.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) fra norske hjortedyr til EU. Skrantesjuke er en prionsykdom (TSE) som rammer hjortedyr. Sykdommen ble funnet for første gang i Europa, da en rein testet positivt i Norge i april 2016. Norske myndigehter har begynt en omfattende testing av hjortedyr høst 2016 for å undersøke omfanget og spredningen av skrantesjuke i Norge. 11. juli 2016 ble forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) fastsatt i Norge. Den norske CWD-forskriften forbyr utførsel av levende hjortedyr fra Norge, med visse unntak som er gitt av hensyn til tamrein som beiter både i Norge, Sverige og Finland. EUs beskyttelsestiltak er myntet på utførselsforbudet i den norske forskriften. Vedtaket fra EU forbyr forflytningen av levende hjortedyr fra Norge til EU. Det er likevel anledning til å flytte rein til deler av Sverige angitt i vedtakets vedlegg (områder i Sverige ca. nord for Drevsjø i Norge) og til området i Finland som ligger mellom riksgrensen og den norsk-finske reingjerdet i forbindelse med sesongmessig beiting. Det er krav om at kompetent myndighet i Sverige gir forhåndssamtykke (skriftlig). Ellers, er det også anledning til å sende norske hjortedyr til slakt i Sverige og Finland, dersom kompetent myndighet i mottakerlandet gir forhåndssamtykke (skriftlig). Likeledes for transitt av levende hjortedyr gjennom Sverige og FInland. Det er også åpning for norske rein å delta i sports- og kulturarrangementer i Sverige dersom svenske myndigheter har gitt forhåndssamtykke til hver forsendelse (enkeltvedtak).

Vedtaket gjør det også forbudt å sende levende hjortedyr fra de angitte delene av Sverige og Finland til andre deler av Sverige og Finland, resten av EU, Norge og andre land. Unntatt fra forbudet fra å sende fra disse områdene i Sverige og Finland er dyr som sendes direkte til slakt dersom svenske eller finske myndigheter samtykker (skriftlig i forkant). Det er anledning til å sende levende hjortedyr til Norge om Mattilsynet samtykker (skriftlig i forkant).

Beskyttelsestiltaket mot Norge gjelder frem til 31. desember 2017, som er ett år lenger enn den norske CWD-forskriften.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 11. juni 2016 nr. 913 om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD). Endringene gjøres uten høring, da beskyttelsestiltaket faller inn under forenklet prosedyre i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 3(b).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas i utgangspunktet ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Reglene er i stor grad lik CWD-forskriften som allerede gjelder i Norge. Beskyttelsestiltaket innfører likevel et forbud mot at norske rein flyttes til Finland for å delta i sports- og kulturarrangementer. Dette vil har en stor innvirkning for de som driver med konkurranser med kjørerein i Finland og konkurranser som går over grensen til Finland. Relevante interesseorganisasjoner deriblant NSR og Samenes Idrettsforbund (SLV) er orientert, samt Sametinget, NRL og LMD.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten skal kun til orientering i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet mener at beskyttelsestiltaket er proporsjonalt. Beskyttelsestiltaket kan bidra til å hindre spredning av skrantesjuke fra Norge til EU og fra deler av Sverige (og Finland) til andre deler av EU. Samtidig gis det åpning for at tamrein kan fortsette å beite i allerede avtalte områder. Disse har i stor grad allerede beitet på de samme områdene og blir ofte sammenblandet. De anses som en epidemiologisk enhet i de områdene de har til felles. Skrantesjuke er blant annet oppdaget på to elg i Selbu. GPS-merking av elg har vist at elg fra området går innom Sverige. Svenske myndigheter tester kun fallvilt og det er derfor vanskelgi å vite om utbredelse av skrantesjuke i Sverige. At det nå er krav om samtykke fra Mattilsynet før levende hjortedyr fra de angitte områdene i Sverige og Finland sendes til Norge er et godt tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke til områder i Norge som forsatt anses som fri for skrantesjuke.

Forbudet mot flytting av rein til Finland for deltakelse i sports- og kulturarrangementer er forståelig fra et smitteperspektiv. Smitterisikoen forbundet med konkurranser er høy, da dyr fra mange folkker deltar og deretter returnerer til egne flokker som de beiter sammen med for deler av året. Skrantesjuke er en sykdom som bare kan diagnostiseres ved hjelp av en prøve av hjernestammen til dyret. Dette betyr at dyret er dødt når prøven blir tatt, og at en veterinærattest på et levende dyr har derfor liten verdi når det gjelder skrantesjuke.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 15

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Beskyttelsestiltaket er gjennomført i forskrift 2. november 2016 nr. 1283 om endring i forskrift om midlertidieg tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2016
Anvendelsesdato i EU
21.11.2016
Opphører å gjelde
31.12.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2016
Anvendes fra i Norge
02.11.2016