Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2167 av 17. desember 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 om visse beskyttelsestiltak overfor chronic wasting disease ved forlengelse av dens anvendelsesperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2167 of 17 December 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/1918 concerning certain safeguard measures in relation to chronic wasting disease by extending its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 fastsetter midlertidige beskyttelsestiltak over for chronic wasting disease (CWD). I kapitel A, del III, litra A, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt et treårig program til overvåkning av CWD, som dekker perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Innsamlingen av data vil fortsette i 2021 i overensstemmelse med overvåkningsprogrammets tekniske spesifikasjoner med henblikk på at få samlet et større datasett. Som følge av dette forventes det ikke at den vitenskapelige vurderingen av disse resultatene blir tilgjengelige før ut i år 2022. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 har sluttdato 31. desember 2020. Det er nødvendig å forlenge anvendelsesperioden med to år til 31. desember 2022 for at nye nødvendig politiske tiltak som gjelder CWD kan bygge på de siste vitenskapelige vurderingene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i forskrift av 11. juli 2016 nr. 913 om tiltak for å begrense spredning av chronic wasting disease (CWD). Hjemmelsfeltet blir oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser enn de som allerede gjelder i Norge med hensyn til CWD, verken for myndigheter, næringen eller forbrukere .

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
31.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet