Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/43/EU av 18. mars 2014 som endrer vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og skogbrukstraktorer

Commission Directive 2014/43/EU of 18 March 2014 amending Annexes I, II and III to Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.05.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/43/EU endrer vedlegg I, II og III til direktiv 2000/25/EF. Grunnen til dette er følgende:

I direktiv 2000/25/EF er det fastsatt grenseverdier og testmetoder for avgass fra jord- og skogsbrukstraktorer. Disse grenseverdiene har trådt i kraft i flere faser. Testmetoden som skal brukes fremgår av direktiv 97/68/EF. Testmetodene har stadig blitt videreutviklet, og som følge av det har direktiv 97/68/EF blitt endret en rekke ganger. Dette har medført et avvik mellom direktiv 2000/25/EF og direktiv 97/68/EF.

Vedlegg XII til direktiv 97/68/EF har blitt endret ved direktiv 2012/46/EU for å tillate alternative typegodkjenninger basert på ECE-regulativer. Dette medfører også et behov for endring av direktiv 2000/25/EF, der det blir foretatt henvisninger til ECE-regulativene 49 og 96.

Direktiv 2014/43/EU oppdaterer derfor nevnte vedlegg til direktiv 2000/25/EF slik at det blir i samsvar med direktiv 97/68/EF.

Merknader

EU-hjemmel:
Direktiv 2014/43/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Direktiv 2000/25/EF, som vil bli endret ved direktiv 2014/43/EU, er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:
Direktiv 2014/43/EU vil bli implementert i kjøretøyforskriften kapittel 25 og vedlegg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet får ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere direktivet i norsk rett. Det vurderes at implementeringen av direktivet heller ikke vil få økonomiske konsekvenser av betydning. Direktivet vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Direktivet vurderes å være relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av dette direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt den 18. mars 2014 og trer i kraft i EU 9. mars 2014. Direktivet kommer til anvendelse i EU fra 1. januar 2015.

Direktivet har ikke vært på nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.03.2014
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro