Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om pensjonskassers virksomhet og tilsynet med dem (IORP II)

Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision

Siste nytt

Europaparlamentets- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2016

Foto: Pixabay

Revisjonen av EUs tjeneste­pensjons­direktiv er sluttført. Direktivet, som ble publisert i EU-tidende 23. desember, gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

EU-kommisjonen igangsatte sitt arbeid med revisjon av pensjonskassedirektivet (2003/41/EF) i 2008. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjenestepensjonsordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Direktivet, som angir minimumskrav, innebærer bl.a. at pensjonsforetak, som avgir garantier eller forsikrer biometrisk risiko, er underlagt samme krav til solvens som gjaldt for livsforsikringsselskap (Solvens I).

Kommisjonens siktemål med et revidert pensjonskassedirektiv er bl.a. en større grad av harmonisering av regelverket for pensjonskasser, og slik styrke det felles indre marked, og å fremme transparens og god virksomhetsstyring. Kommisjonen tok i sitt arbeid utgangspunkt i Solvens II-direktivet (2009/138/EF), men presiserte ovenfor EIOPA at det skulle tas hensyn til ulikheter mellom de ytelsesbaserte pensjonsordninger som er garantert av pensjonsinnretningen og de som er garantert av arbeidsgiver(ne) (sponsor(ene)). EIOPA sendte sin anbefaling til Kommisjonen i februar 2012 etter å ha gjennomført to åpne konsultasjoner i markedet. EIOPA sin behandling viste at behovet for en revisjon og harmonisering av solvensregelverket for tjenestepensjonskasser er omstridt. Kommisjonens forslag omfatter ikke nytt solvensregelverk, bl.a. fordi en beregningsstudie (EIOPA) i 2013 viste at det var behov for nærmere utredning av flere forhold. Forslaget omfatter regler som kan sies å korrespondere til Solvens II-regelverkets pilar II og III, dvs. regler om bl.a. risikostyring, tilsyn, markedsdisiplin og rapportering (solvensregelverk​et er Solvens II-regelverkets pilar I).

Status
EU-kommisjonen la frem sitt forslag 27. mars 2014. Forslaget ble behandlet i Rådet senere i 2014, men det foreligger foreløpig ikke endelige vedtak fra Rådet og Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Gjennomføringsfrist i EU
13.01.2019
Anvendelsesdato i EU
13.01.2019
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet