Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske operatører benytter en annen ID-utsteder i samsvar med artikkel 4 nr. 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

Commission Decision (EU) 2019/691 of 2 May 2019 authorising, in accordance with Article 4(5) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574, economic operators to use the services of another ID issuer

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.7.2019)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/40/EU (tobakksdirektivet) fastsetter blant annet et juridisk rammeverk for å etablere et felles sporbarhetssystem for tobakksprodukter i EU, dette som ledd i EUs oppfølging av WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll..

I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574A art. 3 skal hvert medlemsland utpeke en ID-utsteder. Etter art. 5. punkt 5 kan Kommisjonen i fravær av en kompetent ID-utsteder gi økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-usteder. Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 fastslår at Kommisjonen gir økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-utsteder som er utpekt i overenstemmelse med gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 art. 3. Avgjørelsen anvendes til og med 31. desember 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke økonomiske konsekvenser da den gir næringen rett til å bruke en alternativ ID-utsteder i mangel av kompetent ID-utsteder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2019
Anvendelsesdato i EU
03.05.2019
Opphører å gjelde
31.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet