Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 607/2012 av 6. juli 2012 om nærmere bestemmelser om ordningen for forsvarlig varsomhet og om hyppigheten og arten av tilsynet med overvåkingsorganer som skal utføres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om fastsetting av krav til virksomheter som markedsfører tre og treprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

Siste nytt

Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2021)

Gjennomføringsrettsakten ble vedtatt 6. juli 2012 og er hjemlet i forordning (EU) nr. 995/2010 (Tømmerforordningen), artikkel 6 og 8. Rettsakten gir regler for hvordan virksomheter skal utøve "tilbørlig aktsomhet" i sin vurdering av om tømmer og treprodukter stammer fra ulovlig avvirkning, jf. artikkel 6 i  EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010). Tømmerforordningen, som er omtalt i et eget notat, er en del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter. Tømmerforordningen trådte i kraft i medlemslandene 3. mars 2013. Den innebærer krav om at virksomheter ved førstegangs omsetning av tømmer eller tømmerprodukter i EUs indre marked, forsikrer seg om at produktene stammer fra lovlig avvirkning. Forordningen gjelder både for produkter med opprinnelse innenfor og utenfor EUs grenser. Norge vurderer rettsakten som EØS- relevant og akseptabel, og den er tatt inn i EØS-avtalen.

Merknader

Når det gjelder rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge knyttet til forordningen vises det til omtalen i notat om tømmerforordningen. 

Regelverk som utdyper bestemmelser i tømmerforordningen omtales som delegert regelverk (delegated acts) eller gjennomføringsrettsakter (implementing acts). Kommisjonen er gjennom artikkel 290 eller artikkel 291 i TEUF, gitt delegert myndighet til å fastsette slike detaljerte rettsakter gjennom en forenklet prosedyre eller gjennom såkalt komitologi. Utkast til forskrifter ble sendt på alminnelig høring 21.11.2012 med frist 16.01.2013. 

Norge har deltatt  både i tømmerforordningens ekspertgruppe og  i EUs FLEGT- komité. Veiledningsdokumenter til tømmerforordningen er utarbeidet i EU.  Det har vært konstruktive møter i Brussel med fremdrift etter EUs plan for innføring. Norske næringsutøvere har deltatt i EUs konsultasjonsmøte i Brussel (mars 2011) og det har vært en god dialog mellom MD/LMD og norske skogbruksorganisasjoner og treforedlingsindustrien/Norsk Industri på dette området.  

Vurdering

I 2010 behandlet Stortingets næringskomité tømmerforordningen i henhold til sin forretningsorden paragraf 13.a. Det ble sendt innstilling til Miljø- og utviklingsministeren der komiteen legger vekt på at Norge skal følge opp artikkel 13 nr 1 spesielt. Denne artikkelen åpner for støtte og spesiell bistand til små og middels store operatører for å lette deres oppfølging av regelverket og de administrative konsekvenser det har for denne gruppen. Komiteen har også påpekt at regjeringen må sørge for å påvirke utformingen av retningslinjer som kommisjonen nå skal utarbeide for gjennomføring av regelverket, slik at det ikke legges unødvendige byrder på norsk skogbruk og at eksisterende ordninger kan nyttes i størst mulig grad.

Andre opplysninger

Aktsomhetskrav (Due Diligence art. 6)

Operatører, dvs den som omsetter produktet, skal følge et due diligence system som beskrevet i tømmerforordningens artikkel 6 for å sikre lovligheten av tømmeret. Dersom man anser at det er en viss risiko for at tømmeret er ulovlig hogd må man iverksette vurderinger og tiltak for å minimere risikoen. Man kan tenke seg ulike løsninger for gjennomføring i Norge.  Sertifisering kan brukes som et element i risikovurderinger, eller man kan tenke seg at informasjon hentes fra databaser hvor alt tømmer skal være registrert (virkesmålingen), Disse kravene vil trolig ikke være problematiske for norske produsenter å oppfylle.

Overvåkningsorganer (Monitoring Organisations Art. 8)

Tømmerforordningens artikkel 8 tredje ledd bestemmer at Europakommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som oppfølgingsorganisasjoner. Slike organisasjoner vil få rett til å tilby operatører "Due diligence"- systemer som fritar dem fra å ha/lage egne systemer for å oppfylle aktsomhetskravene. Det legges til grunn at også organisasjoner etablert i Norge vil kunne søke om godkjenning som følge av EØS-avtalen Protokoll 1 nr. 8 om at henvisninger til "Fellesskapet" territorium skal leses som henvisninger til avtalepartenes territorium. Det må imidlertid vurderes hvordan denne godkjenningsfunksjonen kan tilpasses EØS-avtalens og Grunnlovens rammer. Prosedyrene for godkjenning av monitoring organizations er nedfelt i delegert rettsakt 2012/363/EU (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT), jf EØS-notat.

Status

Norge, Island og Liechtenstein sluttet seg våren 2015 til tømmerforordningen med tilhørende rettsakter, deriblant denne rettsakten, og samtlige  rettsakter trådte  i kraft for Norge 1. mai 2015. Se forskrift 24. april 2015 nr. 406 om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge og forskrift 24. april 2015 nr. 403 om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2012
Anvendelsesdato i EU
27.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 436-438
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EU) nr. 995/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.11.2013
Høring
Høring publisert
21.11.2012
Høringsfrist
16.01.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2015
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0607
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro