Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 om prosedyreregler for godkjenning og oppheving av godkjenning av overvåkingsorganer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om forpliktelser operatører må følge ved markedsføring av tømmer og tømmerprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

Siste nytt

Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen utdyper bestemmelser i EUs tømmerforordning (se eget notat om tømmerforordningen). EUs tømmerforordning utfyller EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter (se eget EØS-notat). Gjennom artikkel 290 eller artikkel 291 i TFEU (The Treaty on the Functioning of the European Union), er Kommisjonen gitt delegert myndighet til å fastsette slike detaljerte rettsakter gjennom en forenklet prosedyre eller gjennom såkalt komitologi. Rettsakten er en delegert forordning (”delegated act”) hjemlet i EUs Tømmerforordning art 8.7 (forordning (EU) nr. 995/2010). Rettsakten ble vedtatt 23. februar 2012 og trådte i kraft i medlemslandene 3. mars 2013.

Merknader
Tømmerforordningens artikkel 8 tredje ledd bestemmer at Kommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som overvåkingsorganisasjoner. Prosedyrene for godkjenning av overvåkingsorganisasjoner og tilbakekalling av godkjenning fastsettes ved denne delegerte forordningen. Overvåkingsorganisasjoner vil få rett til å tilby virksomheter systemer for "tilbørlig aktsomhet" som fritar virksomhetene fra å ha egne systemer.

I november 2010 behandlet Stortingets næringskomité tømmerforordningen, som den delegerte forordningen er hjemlet i, i henhold til sin forretningsorden paragraf 13.a. Komiteen påpekte at regjeringen måtte sørge for å påvirke utformingen av retningslinjer som Kommisjonen skulle utarbeide for gjennomføring av regelverket, slik at det ikke ble lagt unødvendige byrder på norsk skogbruk og at eksisterende ordninger kunne nyttes i størst mulig grad.

Tømmerforordningens ekspertgruppe under Kommisjonen bidro til utkast til delegert forordning i 2011. Utkastet var til konsultasjon i EUs direktorater som en del av godkjenningsprosedyren. Endringene som ble gjort var hovedsakelig språklige og endret ikke substansen som ble diskutert i ekspertgruppen. Norge deltar både i tømmerforordningens ekspertgruppe, hvor den delegerte forordningen ble diskutert, og i EUs FLEGT- komité, hvor et forslag til gjennomføringsrettsakt ble diskutert. Norske næringsutøvere har deltatt i EUs konsultasjonsmøte i Brussel (mars 2011) og det har vært en god dialog mellom MD/LMD og norske skogbruksorganisasjoner på dette området.

Når det gjelder rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge knyttet til forordningen vises det til omtalen i notatet om tømmerforordningen. Utkast til forskrifter for gjennomføring av forordningene ble sendt på alminnelig høring 21.11.2012 med frist 16.01.2013 og er trådt i kraft.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø der Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det legges til grunn at også organisasjoner etablert i Norge vil kunne søke om godkjenning som følge av EØS-avtalen Protokoll 1 nr. 8 om at henvisninger til ”Fellesskapets” territorium skal leses som henvisninger til avtalepartenes territorium. Det må imidlertid vurderes hvordan denne godkjenningsfunksjonen kan tilpasses EØS-avtalens og Grunnlovens rammer.

Andre opplysninger
Den delegerte forordningen (Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market), ble publisert i EU sin Official Journal. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:115:SOM:EN:HTML

Status
Norge, Island og Liechtenstein sluttet seg våren 2015 til tømmerforordningen med tilhørende rettsakter, og alle rettsaktene trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Det vises til forskrift 24. april 2015 nr. 406 om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge og forskrift 24. april 2015 nr. 403 om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2012
Anvendelsesdato i EU
17.05.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 431-435
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EU) nr. 995/2010) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.11.2013
Høring
Høring publisert
21.11.2012
Høringsfrist
16.01.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2015
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro