Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2014)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/207/EU av 11. april 2014 om utpeking av registrar for toppdomenet .eu

Commission Implementing Decision 2014/207/EU of 11 April 2014 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.07.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutnigen henger sammen med tidligere forordninger 733/2002/EF og 874/2004/EF om opprettelse av toppdomenet .eu og nærmere regler om forvaltningen av domeneressursen .eu. Beslutning 375/2003/EF som opprettet og utpekte EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet .eu oppheves. Ved denne beslutningen 207/2014/EF blir EURID på nytt pekt ut som registrar for toppnivådomene .eu for i utgangspunktet nye fem år. Kontrakten kan forlenges inntil to ganger, hver gang for ytterligere fem år.

Rettsakten medfører ingen rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser.

Beslutningen fra 2003 som i sin tid opprettet og utpekte EURID som forvalter og administrator av toppdomenet .eu er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett.

Beslutning 375/2003/EF, som oppheves gjennom angjeldende beslutning, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-6. For å fjerne henvisningen til beslutningen fra 2003 i forskriften, må det fattes et endringsvedtak til forskriften.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 11. april 2014 og trådte for EU-landene i kraft samme dag.

Rettsakten ble behandlet og godkjent for innlemming i EØS-avtalen i Spesialutvalget for kommunikasjoner, hvor relevante departement er representert, ved skriftlig prosedyre 10. juni 2014.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning 282/2014 datert 12. desember 2014, gjeldende fra 13. desember samme år.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2014
Anvendelsesdato i EU
13.04.2014
Rettsakten erstatter
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
13.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro