Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1243 av 19. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser for ettermontering av alkohollås i motorvogner og om endring av vedlegg II til den forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1243 of 19 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles and amending Annex II to that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 skal motorkøretøjer i klasse M og N være udstyret med visse avancerede køretøjssystemer, herunder mulighed for eftermontering af alkolås. I bilag II til forordningen fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår mulighed for eftermontering af alkolås i disse køretøjer.

(2) Alkolåse øger trafiksikkerheden ved at forhindre, at personer med koncentrationer af alkohol i kroppen, der overskrider en fastsat grænseværdi, kan føre et motorkøretøj.

(3) Der er behov for detaljerede regler vedrørende de specifikke krav til godkendelse af køretøjer med hensyn til mulighed for eftermontering af alkolås.

(4) EN 50436-standarderne specificerer prøvningsmetoder og væsentlige ydeevnekrav for alkolåse og yder vejledning til myndigheder, beslutningstagere, købere og brugere. Standarderne i denne serie omfatter også særlige bestemmelser vedrørende motorkøretøjer for at fremme installationen af alkolåse.

(5) Alkolåse er hovedsagelig beregnet til eftermontering. Til dette formål er de tilsluttet køretøjets elektriske kredsløb og styrekredsløb. En sådan eftermontering bør ikke indvirke på køretøjets ydeevne eller vedligeholdelse, den bør ikke forringe køretøjets sikkerhed, men den bør også være så let som muligt at udføre for specialiserede og uddannede installatører.

(6) Det er derfor nødvendigt at kræve, at køretøjsfabrikanterne på deres websteder stiller et dokument med klare anvisninger for installation af alkolåse ("installationsdokument") til rådighed for at give teknikerne mulighed for at installere en alkolås korrekt i en bestemt køretøjsmodel.

(7) Da nogle af oplysningerne i installationsdokumentet kan vedrøre sikkerhedsrelaterede informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjer, bør de kun være tilgængelige for de uafhængige operatører, der er godkendt af akkrediterede enheder i overensstemmelse med tillæg 3 til bilag X til forordning (EU) 2018/858.

(8) Tabellen med listen over krav i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 indeholder ingen henvisninger til retsakter om mulighed for eftermontering af alkolås. Det er derfor nødvendigt at indsætte en henvisning til denne forordning i nævnte bilag.

(9) Forordning (EU) 2019/2144 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Da forordning (EU) 2019/2144 anvendes med virkning fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet