Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) no. 665/2012 av 20. juli 2012 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet 'telematikkapplikasjoner for persontrafikken' i det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Regulation (EU) No 665/2012 of 20 July 2012 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem 'telematics applications for passenger services' of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 665/2012/EU gjelder endringer av de tekniske spesifikasjoner for telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane. Kommisjonsforordningen erstatter vedlegg III i Kommisjonsforordning 454/2011/EU om det samme. Vedlegg III er en liste over tekniske dokumenter som spesifiserer dataformatene og grensesnittene som inngår i telematikkapplikasjonene for passasjertransport. Det er tre av disse dokumentene som har blitt oppdatert. Disse dokumentene omhandler 1) utveksling av takstdata for internasjonale billettsalg, 2) utveksling av rutetabellinformasjon, og 3) formater for togbilletter som kan skrives ut av passasjeren selv.

Kommisjonsforordning 454/2011/EU gjelder telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, rutetider, billettsalg mm) for passasjertransport med det transeuropeiske jernbanesystemet. Forordningen er implementert i norsk rett i forskrift FOR-2012-10-01-954. Forordningen fastslår at systemet for telematikkapplikasjoner skal implementeres i tre faser (jf. forordningens art. 2) I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling. Artikkel 3 i kommisjonsforordning 454/2011/EU tillegger ERA (det europeiske jernbanebyrået) å publisere og oppdatere de tekniske dokumentene som framgår av vedlegg III i forordningen. ERA skal også implementere et system for styring av endringene i/utviklingen av de tekniske dokumentene, jf. forordningen pkt. 7.5.2.

Implementeringen av 454/2011/EU er nå i fase 1 og kommisjonsforordningen 665/2012/EU er en del av arbeidet med fase 1.

Merknader
Kommisjonsforordning 665/2012/EU er et ledd i fase I av utviklingen av telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane og omfatter en mindre versjonsmessig videreutvikling av de tekniske underlagsdokumentene som listes i Vedlegg III.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring.

Vurdering
Da endringene i nytt vedlegg III er marginale og inngår i et større utviklingsarbeid (fase 1) er det vurdert at de i seg selv ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vurderes å ha neglisjerbare økonomiske og administrative konsekvenser. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 20. juli 2012 og publisert i EU-tidende 21. juli 2012 og trådte i kraft samme dag. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 og implementert i norsk rett ved FOR 2013-05-08-465.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.07.2012
Anvendelsesdato i EU
22.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 663-664
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2013
Anvendes fra i Norge
08.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0665
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro