Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013 av 6. desember 2013 som endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet 'telematikkapplikasjoner for passasjertransport' i det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Regulation (EU) No 1273/2013 of 6 December 2013 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem 'Telematics applications for passenger services' of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 1273/2013/EU gjelder endringer i tidligere kommisjonsforordning 454/2011/EU om telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, trafikkinformasjon, billetsalg mm.) for passasjertransport med det transeuropeiske jernbanesystemet (kommisjonsforordningen). Kommisjonsforordning 454/2011/EU ble implementert i norsk rett i forskrift FOR-2012-10-01-954.

Kommisjonsforordningen er en oppfølging av 454/2011 og gjelder avslutning av fase 1 og oppstart av fase 2 (av 3 faser) i den implementeringsplanen som ble lagt fram i 454/2011. I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling.

Kommisjonsforordningen gjelder endringer i artiklene 4, 5, 6 og 7 i 454/2011/EU, endringer vedlegg I og vedlegg III, samt to nye vedlegg: vedlegg V og vedlegg VI. Endringene i artiklene 4, 5, 6 og 7 er beskjedne og går i hovedtrekk ut på at resultatet av fase 1 skal gjøres kjent og at den enkelte medlemsstat skal opprette et nasjonalt kontaktpunkt for å følge opp implementeringen. Kontaktpunktets oppgaver framgår av forordningen vedlegg VI.

Endringene i vedlegg II går ut på at jernbaneforetak må ha tilgjengelige rutetabelldata og utveksle disse med andre. Det samme vil gjelde rutetakster. Det er også innført regler for IT-baserte løsninger for forespørsler om tilgjengelighet for personer med redusert mobilitet. Punkt 7.3 om fase 2 (system-)utvikling i vedlegg II er byttet ut, i lys av at fase 1 avsluttes. Punktet omfatter temaer som prosjektstyring, master plan, og systemutvikling.

Vedlegg III er oppdatert med nye referanser til tekniske dokumenter som utvikles og publiseres av ERA. Vedlegget er en liste over tekniske dokumenter som spesifiserer dataformatene og grensesnittene som inngår i telematikkapplikasjonene for passasjertransport. Det nye vedlegg V inneholder også tekniske dokumenter («retail architecture», prosjektstyring og masterplan) og vedlegg VI beskriver oppgavene til nasjonalt kontaktpunkt jf. ovenfor.

Merknader
Kommisjonsforordning 1273/2013 er et ledd i utviklingen av telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane og legger grunnlaget for det videre arbeidet med dette i det Europeiske jernbanebyrået (ERA). Nye oppdaterte forordninger kan forventes ved avslutning av fase 2 og fase 3. Utpeking av nasjonalt kontaktpunkt for Norge må vurderes ifm. implementering av forordningen i norsk rett. Kommisjonsforordningen kan implementeres i norsk rett av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring, men Statens jernbanetilsyn mener at endringene ikke er vesentlige og inngår de i et større utviklingsarbeid.

Vurdering
Endringene er av teknisk art og det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst. Endringene medfører ikke i seg selv vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser da kostnadene må sies å ligge i den allerede implementerte forordningen 454/2011.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge, og kan plasseres i Gruppe 2.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 6. desember 2013, publisert i EU-tidende 7. desember 2013 og trådte i kraft samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.12.2013
Anvendelsesdato i EU
08.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 303-309
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1273
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro