Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/302 av 25. februar 2015 som endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet

Commission Regulation (EU) 2015/302 of 25 February 2015 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, trafikkinformasjon, billettsalg mm.) for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet.

Kommisjonsforordningens endringer omhandler oppdateringer av tekniske dokumenter i vedlegg III i forordning (EU) nr. 454/2011. På denne bakgrunn erstattes vedlegg III i forordning (EU) nr. 454/2011 av vedlegget til forordning (EU) nr. 302/2015

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift av 28. september 2015 nr. 1132 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften) av 1. oktober 2012 nr. 954. Forskriftsendringen er foretatt med hjemmel i forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Jernbaneverket har ansvaret for å utvikle telematikkapplikasjonene i Norge, og har opplyst at man ikke ser noen vesentlige endringer i forordningen som endrer forutsetningene for Norge til å gjennomføre TSI - TAP. Jernbaneverket er nasjonal kontaktpunkt for TSI - TAP.

Vurdering
Forordningen har ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.02.2015
Anvendelsesdato i EU
18.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2015
Anvendes fra i Norge
28.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0302
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro