Transitt av fjærkrekjøtt fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 866/2013 av 9. september 2013 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder forsendelser av fjørfekjøtt fra Republikken Hviterussland gjennom Litauen til det russiske territorium Kaliningrad

Commission Implementing Regulation (EU) No 866/2013 of 9 September 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit of consignments of poultry meat from Belarus through Lithuania to the Russian territory of Kaliningrad

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Republikken Hviterussland ønsker å transportere fjørfekjøtt til Kaliningrad gjennom Litauen. Det er nylig åpnet for transitt av egg og eggprodukter. På bakgrunn av geografiske beliggenhet og allerede igangsatte tiltak for å sikre dyrehelse ved slik transitt innvilges dette. Forordning (EF) nr. 798/2008 artikkel 18, punkt 2 og del 1 av bilag 1 endres for å tillate slik transitt.

Endringene medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 14. november 2013 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.09.2013
Anvendelsesdato i EU
30.09.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.11.2013
Anvendes fra i Norge
14.11.2013