Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste

Tittel

Kommisjonsdirektiv 95/49/EF av 26. september 1995 om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 91/296/EØF om transitt av naturgass gjennom overføringsnett

Commission Directive 95/49/EC of 26 September 1995 updating the list of entities covered by Directive 91/296/EEC on the transit of natural gas through grids

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.6.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, norsk utgave)

De høytrykksoverføringsnett for naturgass som omfattes av direktiv 91/296/EØF, og foretakene som er ansvarlige for dem i medlemsstatene, er oppført i en liste i vedlegget til nevnte direktiv.

Listen skal ajourføres av Kommisjonen etter samråd med de berørte medlemsstatene når dette er nødvendig med henblikk på målene i direktiv 91/296/EØF, idet det særlig tas hensyn til artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

Utviklingen av gassindustrien i Spania og tiltredelsen av tre nye medlemsstater, Østerrike, Finland og Sverige, gjør det nødvendig å ajourføre listen.

Etter samråd med de berørte medlemsstater

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.1995
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1995
Anvendelsesdato i EU
31.12.1995

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.06.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.06.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31995L0049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro