Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/26/EU av 14. januar 2011 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Commission Decision 2011/26/EU of 14 January 2011 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4), gir medlemsstatene anledning til å melde inn nærmere bestemte unntak fra direktivet. Direktiv 2008/68/EF vedlegg I del I.3, vedlegg II, avsnitt II.3 og vedlegg III, avsnitt III.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak. Disse listene skal etter Kommisjonsbeslutningen oppdateres for å inkludere nye nasjonale unntak. For enkelhets skyld erstattes de aktuelle kapitlene i sin helhet, og direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med dette.

Medlemsstatene oppført i vedlegget til Kommisjonsbeslutningen artikkel 1 er autorisert til å gjennomføre unntakene på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland. I artikkel 2 er vedlegg I del I.3, vedlegg II, del II.3 og vedlegg III, del III.3 til direktiv 2008/68/EF endret i samsvar med vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/26/EU.

Merknader
Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Kommisjonsbeslutningen er rettet til medlemsstatene og krever ingen endringer i forskriften

Vurdering
Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2011
Anvendelsesdato i EU
07.02.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 413-414
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro