Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål