Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/2309 av 16. desember 2016 om den fjerde tilpasning til vitenskapelige og tekniske fremskritt av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Directive (EU) 2016/2309 of 16 December 2016 adapting for the fourth time the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2017)

Sammendrag av innhold
Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelsene i internasjonale avtaler om innenlands transport av farlig gods på vei og jernbane, som definert i direktivets artikkel 2. Bestemmelserne i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Som en følge av dette, får det reviderte regelverket anvendelse fra 1. januar 2017 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2017.

I Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF gjøres det derfor en henvisning til dette nye reviderte regelverket - ADR/RID 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Konvensjonen om internasjonal transport med jernbane (COTIF), som Norge har tiltrådt i 1985 ved medlemsskapet i Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), gjør tilsvarende i artikkel 6 § 2, vedlegg C til avtalen, det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR og COTIF i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B og RID er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriften § 2, og fremkommer som vedlegg til forskriften. Disse vedleggene må endres annethvert år i tråd med endringene i ADR/RID.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2016
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2017
Anvendelsesdato i EU
30.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.10.2017
Anvendes fra i Norge
17.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L2309
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro