Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til rabiesvaksinasjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1153/201 av 30. august 2011 om endring av vedlegg Ib til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder tekniske krav til rabiesvaksinasjon

Commission Delegated Regulation (EU) No 1153/2011 of 30 August 2011 amending Annex Ib to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the technical requirements for the anti-rabies vaccination

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten bygger på en erkjennelse av at hunder katter og ildere, som før 3. juli 2011 ble merket med lesbar tatovering, er identifisert i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Rettsakten fastsetter, som en parallell til det som allerede gjelder for dyr som er merket med mikrochip, at en forutsetning for at rabiesvaksinasjonen av et tatovert dyr skal kunne anses som gyldig, er at vaksinen er gitt etter at dyret ble tatovert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten innebærer en forenkling for personer som ønsker å ta med seg hunder, katter eller ildere som før 3. juli 2011 ble merket med tatovering på reise mellom EØS-stater eller til EØS-stater fra tredjestater. At dyrene er merket med tatovering blir ikke lenger til hinder for at rabiesvaksinasjonen deres er gyldig. Gyldigheten av vaksinasjonen knyttes isteden til at vaksinen er gitt etter at dyrene ble merket, uavhengig av om merkingen er i form av tatovering eller mikrochip.

Rettsakten innebærer ingen økonomiske konsekvenser for tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2011
Anvendelsesdato i EU
05.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 478-478
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1153
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro