Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1160/2014 av 30. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og områder

Commission Regulation (EU) No 1160/2014 of 30 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten tilføyer Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia på listen i del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003. Denne listen omfatter tredjestater og områder som regnes som fri for rabies eller hvorfra forflytning av kjæledyr ikke antas å medføre større risiko for spredning av rabies til EU enn forflytning av kjæledyr mellom EU-medlemsstatene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at kravet om rabiesantistoffkontroll av hunder, katter og ildere som innføres til Norge fra Makedonia opphører. Det er kostnadsbesparende for dyreeierne. Lempeligere innførselsvilkår/reduserte innførselskostnader kan bidra til at innførselen øker. I så fall kan det offentlige (Tollvesenet og Mattilsynet) komme til å måtte bruke større ressurser på grensekontroll av hunder, katter og ildere fra Makedonia.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. november 2014 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23, tredje ledd. Forskriften er fastsatt uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2014
Anvendes fra i Norge
20.11.2014