Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Egypt og Tyrkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2329 av 28. november 2022 om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføringene for Egypt og Tyrkia i listen over tredjeland, territorier eller soner derav som er tillatt for innførsel til unionen av forsendelser av visse dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2329 of 28 November 2022 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Egypt and Türkiye in the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain equine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Tyrkia er listeført i vedlegg IV av forordning (EU) 2021/404, oppført i helsegruppe E og regionalisert i sonen TR-1, som består av visse nordvestlige provinser, for import av hestedyr til EØS. Myndighetene i landet har søkt Kommisjonen om en utvidelse av sonen TR-1 til å omfatte provinsene Bursa, Eskişehir and Kocaeli. Kommisjonen har evaluert den innsendte informasjonen og funnet den tilfredsstillende. Det åpnes derfor for import av registrerte hestedyr fra, transitt gjennom og tilbakeførsel etter midlertidig eksport fra de nevnte provinsene ved at sonen TR-1 utvides med disse.

Egypt er listeført i vedlegg IV av forordning (EU) 2021/404, oppført i helsegruppe E og regionalisert i sonen EG-1, som består av visse nordlige guvernementer, for import av hestedyr til EØS. Myndighetene i landet har søkt Kommisjonen om opprettelse av en ny sone med tillatelse for slik import. Den nye sykdomsfrie sonen består av "Police Veterinary Quarantine for Equines" ved CAIRO/SWISS ørkenvei i den østlige utkanten av Kairo forbundet gjennom Kairo Internasjonale Lufthavn. Kommisjonen har evaluert den innsendte informasjonen og funnet den tilfredsstillende. Det åpnes derfor for import av registrerte hestedyr fra og transitt gjennom den nevnte sonen ved at det opprettes en ny sone EG-2 i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2022
Anvendelsesdato i EU
30.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.11.2022
Anvendes fra i Norge
30.11.2022