Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1692 av 21. september 2021 om endring av vedlegg V, XIV og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Botswana i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1692 of 21 September 2021 amending Annexes V, XIV and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Botswana in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry, and fresh meat and meat products from poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og den utfyllende forordning (EU) 2020/692 gir bestemmelser om import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjeland til EØS. Ett av vilkårene er at forsendelsen må importeres fra et tredjeland listeført med tillatelse for import av den spesfikke forsendelsen i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten endrer vedlegg V, XIV og XV til forordning (EU) 2021/404 som listefører tredjeland hvorfra det er tillatt å importere henholdsvis fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt. Botswana notifiserte OIE den 6. september 2021 om et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i distriktet Kgatleng. På grunn av risikoen for spredning av HPAI ved import av nevnte forsendelser og manglende garantier for regionalisering av landet, trekkes tillatelsen til å importere disse forsendelsene til EØS for hele Botswana. De nevnte vedleggene endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/404 er gjennomført i dyreimportforskriften. Rettsakten vil kreve en endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med bakgrunn i at import av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og fersk kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt fra Botswana er minimal, vil endringene ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.09.2021
Anvendelsesdato i EU
23.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet