Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1977 av 12. november 2021 om endring av vedlegg V og XIV gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Storbritannia i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1977 of 12 November 2021 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.12.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten endrer oppføringen av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe på bakgrunn av nylig utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI). Den 9. november notifiserte Storbritannia et utbrudd av HPAI i en fjørfebesetning i Alcester, Bidford, Warwickshire i England. Myndighetene i landet har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende.

På bakgrunn av dette tillates det ikke lenger å importere fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, ferskt kjøtt fra fjørfe eller fuglevilt fra restriksjonssonen rundt utbruddet. Oppføringen av Storbritannia i vedlegg V og XIV til forordning (EU) 2021/404 endres i henhold til dette.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2021
Anvendelsesdato i EU
16.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet