Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2291 av 21. desember 2021 om endring av vedlegg V og XIV gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Storbritannia i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2291 of 21 December 2021 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2021. EØS-notat offentliggjort 24.12.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har den siste måneden varslet Kommisjonen om flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fjørfebesetninger i følgende områder:

 • 30.11.21 – Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England.
 • 2.12.2021 – et nytt fjørfehold i Thirsk, Hambleton, North Yorkshire i England, Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire i England og Leominster, North Herefordshire, Herefordshire i England.
 • 3.12.2021 – Gretna, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i Scotland, Crickhowell, Powys i Wales og Richmond, Richmondshire, North Yorkshire i England.
 • 5.12.2021 – Newent, Forest of Dean, Gloucestershire i England og i et nytt fjørfehold i Thirsk, Hambleton, North Yorkshire i England.
 • 6.12.2021 – et nytt fjørfehold i Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England.
 • 7.12.2021 – et nytt fjørfehold i Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England og near Pocklington, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire i England.
 • 8.12.2021 – Sudbury, Babergh, South Suffolk i England og et nytt fjørfehold i Thirsk, Hambleton, North Yorkshire i England.
 • 9.12.2021 – Annan, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i Scotland.
 • 10.12.2021 – Moffat, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i Scotland, Highworth, Swindon, Wiltshire i England og Clifford, Hereford og South Herefordshire, Herefordshire i England.
 • 11.12.2021 – et nytt fjørfehold i Willington, South Derbyshire, Derbyshire i England.
 • 12.12.2021 – Alford, East Lindsey, Lincolnshire i England.
 • 13.12.2021 – et nytt fjørfehold i Alford, East Lindsey, Lincolnshire i England.

Myndighetene i landet har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringen av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt område.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2021
Anvendelsesdato i EU
23.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet