Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/215 av 17. februar 2022 om endring av vedlegg V og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Canada og De forente stater i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/215 of 17 February 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada and the United States of America in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.3.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada og USA har den siste måneden varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fjørfebesetninger eller hos fugler i fangenskap i følgende områder:

• 1. februar 2022 - Nova Scotia, Canada

• 8. februar 2022 - Dubois, Indiana, USA

Myndighetene i landene har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringen av Canada og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt område.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas ikke opp til behandling i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.02.2022
Anvendelsesdato i EU
19.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet