Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/364 av 3. mars 2022 om endring av vedlegg V og XIV i gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/364 of 3 March 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har den 8. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Nova Scotia. Dette er den andre besetnigen i området med utbrudd av sykdommen.

Myndighetene i Storbritannia har den 21. februar 2022 varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i flere fjørfebesetninger i nærheten av Grimsby, Nordøst Lincolnshire, Lincolnshire i England, i nærheten av Newtown og Welshpool, Montgomeryshire, Powys i Wales.

Myndighetene i USA har:

• den 22. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i New Castle county, state of Delaware

• den 23. februar 2022 varslet Kommisjonen om to utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Greene county, state of Indiana

• den 24. februar 2022 varslet Kommisjonen om et tredje utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Dubois county, state of Indiana

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at utbrudd av høypatogen fugleinfluensa varslet den 2 november 2021 i nærheten av Wrexham i Wales og den 12 November 2021 i nærheten av Frinton-on-Sea, Tendring, Essex i England nå er bekjempet. Kommisjonen har evaluert informasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.03.2022
Anvendelsesdato i EU
05.03.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet