Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1197 av 11. juli 2022 om endring av vedlegg V og XIV i gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen og rettelse av vedlegg XIV som gjelder en tilføyelse for Storbritannia

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1197 of 11 July 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds and correcting Annex XIV as regards an entry for the United Kingdom

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.7.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

• 8. , 15. og 18. juni i Britisk Columbia

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

• 9. juni i Colorado

Myndighetene i Canada og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at et tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 1. februar 2022 i Nova Scotia nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 12 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 20. januar 2022 til 19. mars 2022 nå er bekjempet. Utbruddene affiserte følgende områder:

• Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire, England

• Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, England

• Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, England

• Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, England

• Beith, North Ayrshire, Scotland

• Strichen, Aberdeenshire, Scotland

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen fra Canada og Storbritannia, og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene. Samtidig rettes en datofeil i raden "GB-2.125" i oppføringen for Storbritannia i vedlegg XIV.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2022
Anvendelsesdato i EU
13.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.07.2022
Anvendes fra i Norge
19.07.2022