Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1306 av 25. juli 2022 om endring av vedlegg V og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Storbritannia og De forente stater i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1306 of 25 July 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom and the United States of America in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404. Et av kriteriene for listeføring av tredjeland er fravær av alvorlige dyresykdommer. Ved utbrudd av slike sykdommer stenges oppføringen av berørt område i berørt land i en periode fram til utbruddet er bekjempet.

Bekjempede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 22. desember 2021 til 8. april 2022 ved Buckfastleigh, Teignbridge, Devon, England, ved Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, England og ved Ilminster, South Somerset, England nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 12 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 12. desember 2021 til 3. april 2022 i statene Kentucky, South Dakota og Texas nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2022
Anvendelsesdato i EU
27.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.09.2022
Anvendes fra i Norge
07.09.2022